Pravice pacienta

POSTOPEK VLOŽITVE PRVE ZAHTEVE KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

Če pacient neposredno med zdravstveno oskrbo izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oziroma sodelavca, se poskusi nesporazum odpraviti takoj z dodatnimi pojasnili in ukrepi.
Če pacient ni zadovoljen z neposrednimi ukrepi in pojasnili iz prejšnjega odstavka, ima pravico vložiti zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.
Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi za sprejemanje in obravnavo kršitev pacientovih pravic.

Ustna ali pisna vloga se sprejme za zapisnik pri pristojni osebi Zdravstvenega zavoda Furlan, Pristaniška 47, 6000 Koper, tel. št. 031 387 333

 • Mirjana Furlan, dr. med. spec. psihiatrije – v ordinacijskem času

V Zdravstvenem zavodu Jurelič, Prešemova cesta 53, 6310 Izola; tel. št. 059 933 066

 • Juretič Jadranki, dr. med. spec. psihiatrije – v ordinacijskem času

V primeru odsotnosti pristojnih oseb, se lahko ustno ali pisno vlogo poda na zapisnik:

 • administraciji Zz Furlan, v ordinacijskem času

Rok za vložitev prve zahteve kršitev pacientovih pravic (po 59. členu ZPacP):

 • prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve
 • prvo zahtevo zaradi domnevno neuslreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi
 • pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kr.fitve pokazale kasneje

Po prejemu prve zahteve, pristojna oseba (po 61. členu ZPacP):

 • zahtevi v celoti ugodi, o čemer napravi pisni zaznamek in ga vroči pacientu
 • napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja ali pravic, kijih ta zakon ne ureja
 • postopek ustavi, če pacient zahtevo umakne, o čemer napravi pisni zaznamek in ga pošlje pacientu
 • pisno povabi pacienta na ustno obravnavo

Od vložitve prve zahteve do ustne obravnave ne sme preteči več kot 15 dni. O poteku ustne obravnave se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki so na ustni obravnavi sodelovali. Pacient prejme izvod podpisanega zapisnika takoj.

Če dogovor o načinu rešitve spora ni dosežen, se to navede v zapisniku, pristojna oseba pacienta pouči o možnosti vložitve zahteve za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.
Pristojna oseba o zahtevi in obravnavi kršitve seznani najbližjega zastopnika v 15 dneh po koncu postopka, razen kadar je zastopnik v postopku z zahtevo sodeloval kot pacientov pooblaščenec.

Dolžnosti pacienta

Do pacientov smo prijazni, enako pričakujemo od vas.

V našem Zavodu je toleranca do kakršnegakoli nasilja ničelna.

Pričakujemo, da na pregled prihajate točno – V primeru opravičene odsotnosti, prosimo, da to sporočite najmanj en dan prej. V nasprotnem primeru:

 • Odvzamete drugemu pacientu možnost do hitrejše obravnave
 • Povzročite finančno škodo našemu Zavodu – ZZZS nam plačuje samo opravljene storitve

Pričakujemo aktivno sodelovanje pri zdravljenju:

 • Redno jemanje predpisane terapije. V kolikor imate kakršnekoli zadržke, vprašanja, skrbi glede stranskih učinkov, predsodke in drugo se o tem enostavno pogovorite z zdravnikom. Ne prilagajajte terapijo po lastni presoji, ne prenehajte z jemanjem zdravil brez, da bi o tem obvestili zdravnika – brez iskrenosti in zaupanja ni zdravljenja.
 • Samo zdravila nikoli niso dovolj- potrebna je sprememba v načinu funkcioniranja, odnosa do sebe, do drugih, do dela… Spremembe se ne zgodijo brez truda.
 • V kolikor ne jemljete zdravil, se ne trudite in ne »delate na sebi«, ne vidimo smisla za obravnavo pri nas.